Udostępnianie dokumentacji medycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta
  • po śmierci pacjenta osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym oraz osobie bliskiej na zasadach określonych w ustawie

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie kopii, wyciągu, odpisu lub wydruku;
  • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie sądów i organów władzy publicznej, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych

Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej złożony przez podmiot uprawniony w dowolny sposób. Wniosek można złożyć w Archiwum lub innej komórce organizacyjnej szpitala osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Wniosek można także wysłać pocztą na adres szpitala lub pocztą elektroniczną na adres: archiwum@poliklinika.net.


Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki z uwzględnieniem czasu niezbędnego do jej przygotowania oraz weryfikacji osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji medycznej


W przypadku udostępnienia w formie elektronicznej (przesłanie na e-maila wskazanego we wniosku o udostępnienie), dokumentację przekazuje się poprzez przesłanie plików zawierających zaszyfrowane informacje wraz z hasłem zabezpieczającym te pliki przesłanym odrębnym kanałem komunikacji


Osobisty odbiór dokumentacji medycznej przez podmiot uprawniony odbywa się w Archiwum


Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny odmowy


Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku oraz za udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych


Koszty udostępnienia kopii dokumentacji naliczane są według Cennika opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie


Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.)

Archiwum
jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
tel. (89) 539 86 52

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Data utworzenia:2019-11-28
Data publikacji:2019-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:2135